Highlights

Student Li Yi Wins the Women’s Jianshu and Qiangshu Gold Medal in the "29th Summer Universiade"